Chouf et Simon Barbe (© Sylvie Ena)

Chouf et Simon Barbe (© Syl­vie Ena)