Dis, Corentin Grellier, pourquoi tu chantes ? (© Claude Fèvre)

Dis, Coren­tin Grel­lier, pour­quoi tu chantes ? (© Claude Fèvre)